Links  

Home

Hebt u recht op huurtoeslag?

Voor 1 mei heeft iedere huurder van zijn verhuurder het huurvoorstel per 1 juli 2016 ontvangen.
Daarmee wordt de huur weer een paar euro-s hoger. Wanneer uw inkomen niet toereikend is om de huur volledig zelf op te brengen, hebt u recht op huurtoeslag.
Misschien ontvangt u die al en hoeft u alleen de nieuwe huur door te geven aan de belastingdienst.
Krijgt u geen huurtoeslag, maar ligt uw inkomen onder 30.000 euro per jaar? Mogelijk hebt u dan toch recht op huurtoeslag. Het inkomen alleen is niet maatgevend. Er wordt ook gekeken naar leeftijd en gezinssamenstelling.
Twijfelt u? Bezoek dan ons spreekuur op donderdagmiddagen, tussen 14 en 16 uur, Hoofdstraat 41a.
Wij kunnen u uitrekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Huurders van Parkstad over Regionale Samenwerking

Op 18 februari vond in de Hof van Gaia een informatiebijeenkomst voor huurdersorganisaties plaats voor de regionale woonvisie.
Die avond werd besloten om te onderzoeken of en hoe huurdersorganisaties kunnen samenwerken op het niveau van Parkstad.
De startbijeenkomst vond op 30 maart plaats ten kantore van de koepel. Op deze avond werd vooral geinventariseerd waar men zich zorgen over maakt bij regionale samenwerking en wat men nodig denkt te hebben.
Aan het einde van de bijeenkomst besloten diverse organisaties om in een vervolgbijeenkomst
op 14 april a.s. de vorm van regionale samenwerking verder uit te werken.

Wij houden u op de hoogte van de resultaten.Huurdersfederatie de Koepel heeft een nieuwe voorzitter

Op de algemene ledenvergadering van woensdag 23 maart 2016 is Rene Sulmann tot voorzitter gekozen van de huurdersfederatie de Koepel.
Rene was al lid van het algemeen bestuur namens de HV St. Pietersrade. Hij vult met zijn benoeming de functie van voorzitter in die vacant was sinds het overlijden van de vorige voorzitter Pascal Kockelkorn in september 2014.De secretaris Marianne Plag- van der Lee overhandigt de nieuwe voorzitter de voorzittershamer.Tijdens voornoemde ledenvergadering werden de aftredende bestuursleden: Elly Jacobs, Toke Koken, Marianne Plag en Leo Crousen herkozen.
Agnes Pelzer trad af. In haar plaats werd Peter ter Horst als nieuwe afgevaardigde namens het Samenwerkingsverband Particuliere huursector gekozen in het algemeen bestuur van de huurdersfederatie de Koepel.

Prestatieafspraken 2016 getekendPrestatieafspraken niet alleen gemaakt maar ook ondertekend.
Op 29-01-2016 zijn de prestatieafspraken 2016, die gemaakt zijn tussen Gemeente Kerkrade, alle in Kerkrade werkzame woningcorporaties en de Kerkraadse huurdersorganisaties, getekend.
Deze afspraken zijn een uitwerking van de in 2015 door alle partijen gezamenlijk opgestelde woonbrief. In deze prestatieafspraken worden vijf thema-s uitgewerkt:
1. Herstructurering woningvoorraad ( sloop, nieuwbouw, renovatie en leefbaarheid)
2. wonen en zorg (levensloopbestendigheid)
3. duurzaamheid (gemiddeld energielabel B en bewustwording)
4. betaalbaarheid en beschikbaarheid (van sociale huurwoningen)
5. Doelgroepen/nichemarkt (studentenhuisvesting, jongeren, opvang asielzoekers en huisvesting statushouders)

De nieuwe afspraken hebben aan alle partijen een verplichtende karakter. Voor gemeente, corporaties en de huurdervertegenwoordigers.
De gemaakte afspraken zullen jaarlijks geevalueerd en bij behoefte, bijgesteld worden.HUURDERS VRAGEN DE NEDERLANDSE WOONBOND


Huurder vraagt: Ik heb geen WOZ-beschikking ontvangen over mijn sociale huurwoning. Wat moet ik doen?
Als huurder van een sociale huurwoning heeft u er belang bij te weten wat de WOZ-waarde van uw woning is.
De WOZ-waarde speelt een grote rol in het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel.
Huurders die de WOZ-waarde te hoog vinden kunnen bezwaar maken. Als de WOZ-waarde naar aanleiding van dat bezwaar wordt verlaagd, gaat ook de maximaal toegestane huurprijs omlaag.
De gemeente moet u in de eerste acht weken van het kalenderjaar een brief sturen over de WOZ-waarde.
Die brief heet:
een WOZ-beschikking.
Heeft u begin maart nog steeds geen WOZ-beschikking ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente.
De gemeente is de partij die de WOZ-beschikkingen verstrekt.

Voor de modelbrief
klik hier"DE KOEPEL OP FACEBOOK Je kunt de Koepel nu ook bereiken op Facebook
via de volgende link: FACEBOOK