Links  

HOME


NIEUWS

Cursusaanbod Nederlandse Woonbond voor de regio Limburg najaar 2017

Deskundigheidsbevordering is voor mensen in het huurderswerk zeer belangrijk. Hier een overzicht over het aanbod cursussen die in het 2e halfjaar plaatsvinden.

De locatie is iedere keer afhankelijk van de woonplaats van de meeste deelnemers!
Om hiervoor in aanmerking te komen moet je lid zijn van een huurdersorganisatie.
Niet-leden moeten die informatie inwinnen bij:
Nederlandse woonbond
Graag aanmelden graag onder: Lasso concepten Het aanmeldingsformulier volledig invullen en op de button ”verzenden” klikken!
Op Dinsdagmiddag 29 augustus 2017 van 13:00 tot 16:30 uur

Sturen op betaalbaarheid
werkatelier
kosten € 1.750.00(gebaseerd op 25 deelnemers)
Op donderdagmiddag en -avonds 7 september 2017 van 15:00 uur tot 21:00 uur

Effectief vergaderen
training
Kosten € 2.000.00 (gebaseerd op 14 deelnemers)
Tijdens de pauze worden soep en broodjes geserveerd.
Op dinsdagmiddag 19 september van 13:30 uur tot 16:30 uur>br>

Energie in de prestatieafspraken
werkatelier (energie-café)
Kosten € 1.250.00 (gebaseerd op 25 deelnemers)
Op donderdagmiddag en -avond 5 oktober 2017 van 15:00 uur tot 21:00 uur

Corporatiefinanciën
werkatelier
kosten € 2.100.00 (gebaseerd op 20 deelnemers)
Tijdens de pauze worden soep en broodjes geserveerd.
Op vrijdagmiddag 3 november 2017 van 13:30 uur tot 15:30 uur

De drie partijen bij de prestatieafspraken
werkatelier
Kosten € 1.250.00 (gebaseerd op 25 deelnemers)
Op donderdagavond 7 december 2017 van 19:00 uur tot 21:00 uur

Leefbaarheid
werkatelier
Kosten € 1.250.00 (gebaseerd op 25 deelnemers)


De koepel

Welke voordelen geeft lidmaatschap van de huurdersfederatie de Koepel? Sinds 1992 vertegenwoordigt de koepel de algemene interesses van de huurders op grote schaal - Namelijk Kerkrade-breed. Zij hebben het behaald, door gemeente en woningcorporaties als geaccepteerd gesprekspartner te gelden. Hun kennis over woningbouw die ook nog betaalbaar is, is van onschatbare waarde. Zij hebben meer dan eens woningcorporaties m.b.t. nieuwbouw of zelfs sloop geadviseerd, hoe dit realiseerbaar is zonder de belangen van de huurders uit het oog te verliezen. Nu is een grote verandering gaande, toch dat gaat pas na 2015 voor iedereen in. Dan wordt heel veel in het huurderswerk Parkstad breed. Hier is ook nog het item woonlastenmonitor zeer belangrijk. Want het beeld: minder inwoners met minder inkomen door of werkloosheid of bereiken van de AOW-leeftijd zal toenemen! De huurdersfederatie de koepel zal een belangrijke gesprekspartner voor corporaties en gemeente blijven omdat niemand graag met meer dan vijf gegadigden vergadert. Bovendien is hier kennis in huis wat - nog - niemand voorwijzen kan. Zelfs als het Parkstad breed gaat worden! De koepel gaat altijd alle behoeften van huurders in de regio bundelen om het huurbeleid te corrigeren dat de huren niet oeverloos gaan worden. Daarom is het belangrijk ook voldoende leden te hebben!
Laat ons alle krachten bundelen!


ROH ORGANISEERT THEMAMIDDAG

Het Regionaal Overleg Huurdersorganisaties (ROH) Parkstad Limburg organiseert op woensdag 5 juli van 13.30 tot 17.00 uur een themamiddag. De middag wordt gehouden in A Gene Bek aan de Tacitusstraat 130 te Heerlen.
Het ROH organiseert de bijeenkomst om huurders/bewonersorganisaties zelf te vragen wat zij belangrijk vinden en welke knelpunten zij ervaren in hun eigen buurt en woonomgeving. Maar om een breed gesprek aan te gaan worden nadrukkelijk ook medewerkers van de corporaties en de gemeenten uitgenodigd.
De thema‘s waarover gepraat zal worden zijn:

  • activiteiten vastgoed

  • beschikbaarheid en betaalbaarheid

  • een duurzame sociale woningvoorraad

  • huisvesting urgente groepen

  • wonen en zorg en ouderenhuisvesting>

  • leefbaarheid en integrale wijkaanpak

Iedere deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld om op ieder onderdeel te reageren. De resultaten van de discussies en de gesprekken leiden tot een notitie van uitgangspunten, die de huurdersorganisaties kunnen gebruiken in het overleg om tot prestatieafspraken te komen.


Armoede onder huurders

Het College voor de Rechten van de Mens gaat in hun onlangs verschenen rapportage over armoede in Nederland uitgebreid in op de relatie tussen huisvesting en armoede. Ze noemen het tekort aan sociale huurwoningen en de hoog gestegen woonlasten voor sociale huurders als belangrijke oorzaken van armoede. In het rapport spreekt het college van grote problemen met betaalbaarheid van de woonkosten. Dit leidt onder andere tot steeds meer armoede en is ook een oorzaak van dakloosheid. Het gaat dan met name om de lage inkomens in de sociale huursector.

Problemen middeninkomens op de huurmarkt

Het College waarschuwt ook voor problemen in de vrije sector. Twee derde van de lagere middeninkomens kan een kale huur tussen 710,68 euro (de liberalisatiegrens) en 1000 euro per maand helemaal niet betalen. Zij komen echter niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en kunnen geen huis kopen vanwege de aanscherping van financieringsregels. Deze problemen doen zich in grote mate voor in de grote steden.

Groei dakloosheid

In 2016 heeft het CBS twee reeksen cijfers gepubliceerd over dakloosheid. Uit een meerjarig overzicht dat in maart 2016 is gepubliceerd, blijkt dat het aantal daklozen in zes jaar tijd (van 2009 tot 2015) met 74% is gestegen van 18.000 naar 31.000. De cijfers uit december 2016 laten zien dat de toename stabiliseert. Bovendien blijven mensen langer aangewezen op de daklozenopvang, omdat het aantal woningen waar zij terecht kunnen beperkt is.
Genoemd rapport bevestigt opnieuw dat er grote betaalbaarheidsproblemen in de huursector zijn en dat het roer echt om moet.


Wat verandert er voor huurders in 2017?

Op 1 januari 2017 zijn er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag zijn er wijzigingen. De wijzigingen gaan over woningen met een gereguleerd huurcontract, die onder het puntenstelsel vallen.

Huurtoeslag

Huishoudens met recht op huurtoeslag gaan er in 2017 ongeveer een tientje per maand op vooruit. leder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt een deel van de huurprijs zelf. Die eigen bijdrage heet basishuur. In eerdere jaren is er bezuinigd op de huurtoeslag, onder andere door de eigen bijdrage te verhogen.
Per 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage juist omlaag. Inkomensgrens huurtoeslag omhoog Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje omhoog.
In 2017 zijn de grenzen:
€ 22.200 voor alleenstaanden
€ 30.150 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW leeftijd
€ 30.175 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd

Het maximum dat je aan spaargeld of ander eigen vermogen mag hebben is € 25.000 per persoon.

Grensbedragen verhoogd

Om te berekenen hoeveel huurtoeslag een huishouden krijgt, gelden ingewikkelde regels. Dat is in 2017 niet anders dan in 2016.
Wel zijn er aantal grensbedragen aangepast.
Dat gebeurt op 1 januari van ieder kalenderjaar.

€414,02 de kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag 2017

€592,55 de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen

€635,05 de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen.

De huurtoeslaggrens blijft € 710,68, hetzelfde bedrag als in 2016.
Voor woningen met een hogere rekenhuur is geen toeslag mogelijk.